VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Uvedené Všeobecné obchodné  podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán – predávajúceho a kupujúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z.

PREDÁVAJÚCI:

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vialondon.sk  je firma:

Mgr. Martina Ďuricová – VIA LONDON DESIGN, miesto podnikania a adresa bydliska: MDD 1422/52, 962 31  Veľká Lúka, Slovenská republika

IČO:  46 396 187

DIČ: 1072740328

IČ DPH: SK1072740328

Zapísaná v živnostenskom registri.  Číslo živnostenského registra 670-21220.

Živnostenské oprávnenie vydal Okresný úrad Zvolen, odbor živnostenského podnikania.

Námestie SNP 35/48, 961 08 Zvolen, č. ObU-ZV-OZP-2011/04753-2

Bankové spojenie:  mBank

Číslo účtu: 520700-4203066075/8360

IBAN: SK0983605207004203066075

SWIFT: BREXSKBX

Email: info@vialondon.sk

Tel.: 0918 495 157

(ďalej len „predávajúci“)

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru: 048/4124969

KUPUJÚCI:

Zákazník nakupujúci prostredníctvom internetového obchodu www.vialondon.sk. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá vyplní a odošle objednávku prostredníctvom internetového obchodu. Kupujúcim sa stáva aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí a splnomocní na prevzatie objednaného tovaru. Uvedením údajov o tretej osobe v objednávke zákazník potvrdzuje, že tak robí len so súhlasom tretej osoby, ktorá je oboznámená s právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na stránke internetového obchodu www.vialondon.sk.

 

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY NA DIAĽKU

Objednávku v internetovom obchode www.vialondon.sk je možné zrealizovať bez registrácie alebo prostredníctvom vytvorenia zákazníckeho účtu a registráciou zákazníka. Registráciou zákazník získava prehľad o stave všetkých zrealizovaných objednávok a prehľad o nakúpenom tovare.

Pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom. Stlačením tlačidla Objednávka kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť za tovar (Objednávka s povinnosťou platby).

Bezprostredne po prijatí objednávky v systéme internetového obchodu prichádza kupujúcemu na e-mail zadaný v objednávke potvrdenie objednávky – sumarizácia objednaného tovaru, cena za dopravu a celková suma objednávky. Akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho sa považuje kúpna zmluva uzatvorená na diaľku za uzatvorenú.

Následne dostáva kupujúci prostredníctvom e-mailu ďalšie informácie o stave vybavovania objednávky a informáciu o jej odoslaní.

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY PRED ZASLANÍM TOVARU

1)   Zo strany kupujúceho

Ak  si kupujúci  želá objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná, zrušiť,  môže tak urobiť kedykoľvek e-mailom alebo telefonicky pred samotnou expedíciou tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúcemu následne potvrdené e-mailom. V prípade platby za tento tovar spôsobom platba vopred na účet, je kupujúcemu suma za tento tovar bezodkladne vrátená na bankový účet, z ktorého bola poukázaná.

 

2)   Zo strany predávajúceho

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho je možné v prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu, že sa už nevyrába, je dlhodobo nedostupný u výrobcov alebo dodávateľov, z dôvodu jeho stiahnutia z ponuky  alebo,  ak sa výrazne zmenila cena objednaného tovaru. Zrušenie objednávky zo strany  predávajúceho je kupujúcemu potvrdené e-mailom. V prípade, že kupujúci za objednaný tovar už zaplatil, je kupujúcemu suma za tento tovar bezodkladne vrátená na bankový účet, z ktorého bola poukázaná.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU A VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu odstúpenia od zmluvy. Tovar sa považuje sa prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním poverená tretia osoba  s výnimkou dopravy prevezme všetky časti objednaného tovaru. V prípade, ak bol tovar objednaný v jednej objednávke, ale dodaný oddelene, sa za deň prevzatia tovaru považuje deň prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie a predaj tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho.

Kupujúci si právo na odstúpenie od zmluvy uplatní písomne.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje, ktoré sú uvedené vo vzorovom formulári, ktorý si môže kupujúci stiahnuť tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo oň môže požiadať predávajúceho formou emailu.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1) Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa paragrafu 7 Zákona  č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa máte právo odstúpiť od zmluvy  bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na adrese:

Mgr. Martina Ďuricová – VIA LONDON DESIGN, MDD 1422/52, 962 31  Veľká Lúka alebo e-mailom zaslaným na info@vialondon.sk.

Na tento účel môžete použiť uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám na základe Vašej požiadavky zašleme v požadovanom formáte.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2) Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zisťovanie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie.

Kupujúci je povinný zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný späť najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar posielaný späť, odporúčame zaslať ako doporučenú poistenú zásielku, pretože nezodpovedáme za prípadnú stratu alebo poškodenie pri vrátení tovaru.

Predávajúci je povinný ihneď po prijatí vráteného tovaru poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie.

Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu a kópiu dokladu o doručení tovaru vystaveného dopravcom.

Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci, rovnako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Tovar, ktorý kupujúci vracia, musí byť doručený kompletný, nepoškodený, nepoužívaný, odporúčame vrátiť v pôvodnom obale. V opačnom prípade kupujúci zodpovedá za adekvátne zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec bežného zaobchádzania.

Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru, vráti kupujúcemu všetky prijaté platby za vrátený tovar, a to na bankový účet určený kupujúcim.

Kúpnu cenu nie je predávajúci kupujúcemu povinný vrátiť predtým, než je tovar predávajúcemu doručený, preto odporúčame zaslať alebo doručiť vrátený tovar bez zbytočného odkladu.

 

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci  sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v čo najkratšom možnom čase.

Informácia o skladových zásobách  je uvedená pri každom produkte individuálne.

1) V prípade, ak je produkt skladom, je označený popisom: NA SKLADE, IHNEĎ K ODOSLANIU.

Takáto objednávka je expedovaná do 24hodín od prijatia úhrady za objednávku. V prípade platby na dobierku je takáto objednávka expedovaná do 24hodín od prijatia objednávky.

2) V prípade, ak je produkt na sklade u dodávateľa, je označený popisom: NA OBJEDNÁVKU (externý sklad).

3) V prípade, ak ide o produkt, ktorý je vyrábaný na mieru, je označený popisom: NA OBJEDNÁVKU (výroba na mieru).

V prípade tovaru na objednávku je priemerná doba dodania tovaru 7-21 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho. Doba dodania tovaru závisí od samotnej povahy a dostupnosti tovaru.  Priemerné doby dodania jednotlivých druhov tovaru nájdete v časti Doprava a platby.

Platba na dobierku v prípade tovaru na objednávku nie je možná.

V prípade, ak je tovar vypredaný alebo nedostupný a predávajúci vie predbežne potvrdiť termín dodania, kupujúci má možnosť rozhodnúť sa, či si ponechá objednávku  na dodanie po naskladnení alebo ju zruší.

V prípade, ak kupujúci potrebuje objednaný tovar k určitému dátumu, je potrebné uviesť túto skutočnosť v objednávke, v časti Poznámky.

Objednaný tovar je kupujúcemu dodaný s faktúrou – daňovým dokladom, ktorá je zároveň záručným a dodacím listom.

V prípade barových stoličiek, ktoré sú expedované zákazníkovi priamo od výrobcu, je zákazníkovi zaslaná faktúra za tovar samostatnou zásielkou alebo elektronickou formou.

Objednaný tovar je zasielaný a zabalený tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy a je poistený v plnej hodnote.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí a prípadnú reklamáciu uplatniť písomne do 24 hodín od prevzatia zásielky. (viac informácií v časti Reklamačný poriadok).

Predávajúci nezodpovedá:

-        za oneskorené dodanie tovaru prepravnou spoločnosťou

-        za oneskorené vybavenie a dodanie objednávky zapríčinené uvedením nesprávnych údajov ako adresa, e-mail, telefón prijímateľa .

 

Objednávky s platbou vopred, t.j. uhradené prevodom na účet, za tovar, ktorý je skladom sa odosielajú po prijatí platby na účet predávajúceho do 24 hodín od prijatia platby.

Objednávky s platbou vopred, t.j. uhradené prevodom na účet, za tovar na objednávku, t.j. tovar, ktorý sa objednáva z externého skladu alebo sa vyrába na mieru, sa odosielajú po prijatí platby na účet predávajúceho od 7-21 pracovných dní v závislosti od povahy a dostupnosti tovaru.

Ak platba nie je prijatá do 3 pracovných dní od zaslania detailov k platbe a predávajúci sa s kupujúcim nedohodne inak, je objednávka automaticky zrušená a tovar vrátený do ďalšieho predaja.

 

CENY TOVARU

Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH  a sú platné v čase objednania tovaru. Kupujúcemu sú potvrdené v okamihu prijatia objednávky. Ceny  tovaru nezahŕňajú platby za doručenie tovaru ani za dodatočné služby.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade chybného uvedenia na stránke internetového obchodu, alebo v prípade, ak sa cena zmenila na strane výrobcu alebo dodávateľa. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena potvrdená kupujúcemu, kupujúci je o tejto situácii bezodkladne informovaný a situácia sa rieši vzájomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom kupujúci má právo objednávku zrušiť.

 

DORUČENIE A PLABY – podrobnejšie informácie nájdete v časti Doprava a platba.

REKLAMÁCIE TOVARU – podrobnejšie informácie nájdete v časti Reklamačný poriadok.

ZÁRUČNÁ DOBA - záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia, resp. dňom prevzatia zásielky s tovarom zákazníkom.

Informácie o spôsobe riešenia a vybavovania reklamácií nájdete v časti Reklamačný poriadok.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačný systém internetového obchodu www.vialondon.sk je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 1851.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Mgr. Martina Ďuricová – VIA LONDON DESIGN si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Akákoľvek zmena nadobúda  účinnosť dňom jej publikovania na stránke internetového obchodu www.vialondon.sk.

 

UVEDENÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ ÚČINNÉ OD 15.09.2015.

UPRAVENÉ: 15.11.2016

UPRAVENÉ: 25.05.2018