REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Záručná doba

Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia, resp. dňom prevzatia zásielky s tovarom zákazníkom. Záruka sa vzťahuje aj na tovar predávaný vo výpredaji alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej chybe alebo vade tovaru, nie je ju možné reklamovať.

 

Záručný doklad

Záručným dokladom pri kúpe tovaru prostredníctvom internetovej stránky je faktúra dodaná spolu s tovarom.

 

Doručenie reklamovaného tovaru na reklamáciu

Kupujúci doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu:
Mgr. Martina Ďuricová – VIA LONDON DESIGN
MDD 1422/52
962 31  Veľká Lúka

Ak kupujúci reklamuje zakúpený tovar, odporúčame mu vopred nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky pre spresnenie postupu reklamácie.

Reklamovaný tovar musí byť doručený, pokiaľ je to možné, v pôvodnom obale, v úplnom stave a musí byť k nemu priložená kópia faktúry o kúpe reklamovaného tovaru spolu s popisom chyby a kontaktnými údajmi na kupujúceho (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail).

 

Reklamovať nie je možné:


1) výrobok poškodený prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

2) výrobok znečistený , resp. jeho časti, 

3) výrobok nesmie byť použitý v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou , prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa výrobok bežne používa,

4) výrobok poškodený mechanicky, neodborným zaobchádzaním a manipuláciou,

5) výrobok poškodený úmyselne,

6) výrobok poškodený v dôsledku živelnej udalosti, katastrofy, vplyvom poveternostných podmienok, alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach,

7) výrobok, ktorému vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.

 

Vybavenie reklamácie

Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v čo najkratšom termíne. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od doručenia, resp. od prijatia reklamovaného tovaru.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením. V prípade, že nám reklamovaný tovar zasielate, odporúčame zaslať ako doporučenú a poistenú zásielku, pretože nenesieme zodpovednosť za prípadnú stratu zásielky. Reklamovaný tovar prosíme nezasielať na dobierku – nebude prevzatý.

V prípade, že dôjde k chybe na výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej chyby. V prípade, že bude reklamácia uznaná a chyba výrobku neodstrániteľná, nahradí predávajúci chybný výrobok novým – výmenou za nový kus, resp. po dohode s kupujúcim výrobkom iným do hodnoty reklamovaného tovaru. V prípade, ak sa reklamovaný tovar už nevyrába, má kupujúci v prípade uznania reklamácie nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

O výsledku reklamačného konania informujeme zákazníka telefonicky a e-mailom. Ako doklad o reklamácii obdrží zákazník reklamačný protokol.

 

Reklamácie nekompletnosti zásielky alebo poškodenia tovaru počas prepravy

Zákazník je povinný tovar skontrolovať bezprostredne po prevzatí zásielky. V prípade viditeľného poškodenia zásielky počas prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne u prepravcu a spísať s prepravcom reklamačný zápis. Bez tohto zápisu reklamácia z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave nebude akceptovaná.

Kupujúci je tiež povinný bezodkladne po prevzatí zásielky skontrolovať neporušenie tovaru, ktoré nebolo viditeľné pri prevzatí a tiež kompletnosť a stav tovaru v zásielke. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne e-mailom do 24 hodín po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky pri preprave alebo nekompletnosti zásielky nebudú akceptované.

 

Reklamácie prípadnej nekompletnosti jednotlivých produktov po rozbalení

Nekompletnosť jednotlivých produktov po rozbalení (napr. počet kusov) je zákazník povinný uplatniť do 7 dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované.