OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informačný systém internetového obchodu www.vialondon.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom 1851.

Mgr. Martina Ďuricová – VIA LONDON DESIGN, so sídlom MDD 1422/52, 962 31  Veľká Lúka, IČO: 46 396 187, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 670-21220, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.vialondon.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladá v zmysle Zákona č. 84/2014  Z. z. o ochrane osobných údajov a tým sa zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje v komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.vialondon.sk.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.vialondon.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka aj bez udania dôvodu kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre včasné a správne vybavenie objednávky nevyhnutne potrebujeme niektoré údaje, ktoré podľa Zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov majú charakter osobných údajov.

Sú to:
1) meno a priezvisko kupujúceho
2) fakturačná adresa
3) meno a priezvisko a adresa pre dodanie objednávky
4) e-mail pre potreby zasielania potvrdenia objednávky a pre potreby komunikácie
5) kontaktné telefónne číslo, na ktorom je zákazník v prípade potreby kontaktovaný pracovníkmi internetového obchodu a kuriérskou spoločnosťou ohľadom dohodnutia termínu doručenia zásielky.

Tieto údaje sú tiež nevyhnutné na komunikáciu so zákazníkom a na použitie v účtovnom a fakturačnom systéme pre vystavenie daňového dokladu - faktúry, ktorý je súčasťou každej zásielky. Bez týchto údajov nie je možné objednávku vybaviť.

 

Zákazník sa zároveň zaručuje, že ak poskytne pri objednávaní údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa dodania ), robí tak len sú súhlasom tejto osoby a dotknutá osoba je oboznámená s právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na stránke www.vialondon.sk.

Pri doručovaní zásielky kuriérskou spoločnosťou môže byť pri preberaní zásielky požadované od zákazníka číslo občianskeho preukazu pri preberaní už zaplateného tovaru - neplatí teda pre doručovanie zásielok na dobierku. Tento údaj slúži predovšetkým na ochranu zákazníka, aby už zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba. Číslo občianskeho preukazu je zaznamenané len v dodacom liste kuriérskej spoločnosti.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vialondon.sk prehlasuje, že sa riadi a dodržiava ustanovenia vyššie uvedeného zákona, chráni súkromie svojich zákazníkov a poskytnuté údaje, ktoré získal od svojich zákazníkov zrealizovaním objednávky, alebo registráciou v internetovom obchode nebudú zneužité, zverejnené a poskytnuté na iné účely s výnimkou poskytnutia nevyhnutných údajov externej kuriérskej službe za účelom doručenia tovaru.

Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov. Zákazník si môže poskytnuté údaje kedykoľvek skontrolovať, aktualizovať a zmeniť. V prípade registrovaného zákazníka je to možné po prihlásení do svojho účtu, alebo zaslaním emailovej požiadavky na info@vialondon.sk. Na základe písomnej žiadosti zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymažeme z našej databázy – postačuje kontaktovať nás e-mailom.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vialondon.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.