OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Mgr. Martina Ďuricová – VIA LONDON DESIGN, IČO: 46396187, DIČ: 1072740328, IČ DPH: SK1072740328 so sídlom MDD 1422/52, 962 31  Veľká Lúka (ďalej len: "správca")

2. Kontaktné údaje správcu sú:

o    adresa: MDD 1422/52, 962 31  Veľká Lúka

o    email: info@vialondon.sk

o    telefón: +421 918 495 157

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je:

o    plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

o    oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

o    Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

o    vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

Odoslaním objednávky zákazník prehlasuje, že má viac ako 16 rokov.

 

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva Vaše osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

2. Obchodné oznámenia správca posiela po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom správca požiada o udelenie nového súhlasu.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Správca týmto oznamuje kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy, sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že jeho osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

o  Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 82104  Bratislava, Okresný súd Bratislava I.,Vložka č. 26367/B, IČO: 35834498

o  Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica 1, Okresný súd Banská Bystrica, Vložka číslo:  803/S

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

o    právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

o    právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

o    právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

o    právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR

o    právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

o    právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, výmaz osobných údajov, prípadne požiadanie o presun osobných údajov, by malo byť tak jednoduché, ako je to pri ich zadávaní.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len jemu poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate a akceptujete.

2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke. 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.