+421 918/495 157 / info@vialondon.sk / www.vialondon.sk

                                                                            

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa )

 

 

 

Komu:

Mgr. Martina Ďuricová -  VIA LONDON DESIGN

MDD 1422/52, 962 31  Veľká Lúka, IČO: 46396187, DIČ: 1072740328, IČ DPH: SK1072740328
tel: 0918 495 157, e-mail: info@vialondon.sk.

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ...................................................

......................................................................................................................................................

Dátum objednania/ dátum prijatia zásielky: ................................................................................

 

Od:

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ..............................................................................................

Adresa spotrebiteľa: ....................................................................................................................

Číslo bankového účtu, na ktorý budú poukázané peniaze:

.......................................................................................................................................................

 

 

Podpis spotrebiteľa:.........................................................

 

Dátum:.............................................................................

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

  1.     Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na adrese:

Mgr. Martina Ďuricová – VIA LONDON DESIGN, MDD 1422/52, 962 31  Veľká Lúka alebo e-mailom zaslaným na info@vialondon.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

 

 

  1.     Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zisťovanie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Mgr. Martina Ďuricová

VIA LONDON DESIGN